បើសិនជាបាយសយើងមិនអាចញ៉ាំបាន តើមានអ្វីអាចជំនួសបានទៅសម្រាប់ទ្រទ្រង់សារពាង្គការ នឹងសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នក!

0
542

#កម្មវិធីមិនមើលមិនដឹង៖បើសិនជាបាយសយើងមិនអាចញ៉ាំបាន តើមានអ្វីអាចជំនួសបានទៅសម្រាប់ទ្រទ្រង់សារពាង្គការ នឹងសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នក!